Posts Tagged With: անձի սոցիալականացում

Քաղաքական PR-ը եվ անձի սոցիալականացումը նոր հանրային կառավարման համակարգում


Կերպափոխվող հասարակություններում նոր հանրային կա­ռա­վարման (այսուհետ` ՆՀԿ) սկզբունքների գործառման համար գերակա նշանակություն ունի անձի սոցիալականացումը: Վեր­ջինս հասարակության զարգացման բնականոն պատմական ընթացքով և անհատական նախասիրություններով պայմանա­վորված` ձևավորվում է նորմերի, ավանդույթների, կարծրա­տիպերի արդիականացման օգնությամբ: Այս ամենն ուղեկցվումէ PR-ի, որպես քաղաքական համակարգի ինստիտուտի, կազ­մակերպված գործունեությամբ, որը կոչված է քաղաքացիներիգ իտակցության մեջ համադրել սեփական, խմբային, ինչպես նաև հանրային շահերը` նպաստելով նոր հանրային կառավարման սկզբունքների գործառանը:

Նման մոտեցումը հեղինակին հնարավորություն է տվել դիտարկել ՀՀ-ում անձի սոցիալականացումը որպես ՆՀԿ համակարգի գործառման երաշխիք:

Քաղաքական PR-ի հարաբերությունների, ներքաղաքական զար­գա­ցումների, տարաբնույթ քաղաքական նախագծերի, ընտրական արշավների ժամանակ քննարկվող ծրագրերի ամբողջություն է, որը ներառում է անձի քաղաքական սոցիալականացման հիմնախնդիր­ների լուծման տեխնոլոգիական բազմաչափ մոտեցումներ: Որպես հետևողականորեն կիրառվող ընթացակարգերի, հնարների և գոր­ծունեության ձևերի ամբողջություն` քաղաքական տեխնոլոգիաները նպատակա­ուղղված են սուբյեկտի շահերի և սպասելիքների առավել օպտիմալ ու արդյունավետ բացահայտմանը, լուծմանը՝ որոշակի տեղում, որոշակի ժամանակահատվածում: Այս բարդ համակարգում PR-ը, դիտարկվում է և՛ որպես միջոց, և՛ որպես նպատակ՝ որևէ քաղա­քական իրադարձություն, նախագիծ ու երևույթ հանրությանն առավել համակողմանի ներկայացնելուհամար [1, с.4-5 ]: PR-ը որպես բազմաչափ երևույթ, առաջին անգամ` 1807-ին, հիշատակել է ԱՄՆ-ի երրորդ նախագահ, ԱՄՆԱնկախության հռչակագրի հեղինակ Թ. Ջե‎‎ֆֆերսոնը (1743-1826), համաձայն որի առանց հասարակության հետ նպատակաուղղված հարաբերությունների կառուցման անհնար է հասնել ժողովրդավարության: Читать далее

Categories: Քաղաքագիտական հոդված | Метки: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Оставьте комментарий

Создайте бесплатный сайт или блог на WordPress.com.