Monthly Archives: Декабрь 2015

ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑՈՒ ՃԱՆԱՉՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳՈՒՄ


Աշխատանքում ու­սում­նա­սիր­ված է հայ­կա­կան Վե­րածնն­դի գա­ղա­փա­րա­խո­սութ­յու­նը Գր. Նա­րե­կա­ցու (951-1003 թթ.) ճա­նա­չո­ղութ­յան հա­յե­ցա­կար­գում: Հիմք ըն­դու­նե­լով «ես»-ի ինք­նա­կա­յաց­ման ար­ժե­քա­յին բազ­մա­չա­փութ­յու­նը` շեշ­տադր­ված է ինք­նա­կա­ռա­վար­ման գե­րա­կա­յութ­յու­նը: Հե­ղի­նակ­ի կար­ծի­քով Նա­րե­կա­ցու ճա­նա­չո­ղութ­յան հա­յե­ցա­կար­գը հիմն­ված է նեոպ­լա­տո­նա­կան «Ճա­նա­չի՛ր­ ինքդ քեզ», «Պահ­պա­նի՛ր ­հա­մա­կե­ցութ­յան կա­նոն­նե­րը» և «Եր­ջա­նիկ է նա, ով երևույթ­նե­րի միջև ե­ղած կապն է հաս­կա­նում» սկզբունք­նե­րի վրա: Փորձ է ար­վել զու­գա­մի­տել Գ. Նա­րե­կա­ցու և Նո­բել­յան մրցա­նա­կի դափ­նե­կիր (1973թ.) Կ. Լո­րեն­ցի նեոպ­լա­տո­նա­կա­նութ­յան ըմբռ­նում­նե­րը, և դրանք մեկ­նա­բա­նել նո­րո­վի: Читать далее

Categories: Uncategorized | Оставьте комментарий

Блог на WordPress.com.