Monthly Archives: Октябрь 2015

ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆՆԵՐԸ (ԸՍՏ Ս. ՀԱՆԹԻՆԳԹՈՆԻ «Ո՞Վ ԵՆՔ ՄԵՆՔ. ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ» ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ)


ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո ամերիկացի քաղաքագետ Ս. Հան­թինգթոնը ձևավորեց մոտեցում, ըստ որի գլոբալացման գործընթացները մար­տա­­հրավեր են նետել ԱՄՆ-ի ազգային ինքնությանը: Հոդվա­ծա­գրի կար­ծի­քով, Ս. Հան­թինգթոնի այդ մոտեցման օգնու­թյամբ ցան­ցավորվում է «ամե­րի­­կյան ոգու» պահ­պանման համար ռազմա­վա­րական նշանակու­թյուն ունեցող սոցիա­լական, տնտեսական, քաղա­քա­կան տարածու­թյունը՝ ստեղծե­լով թշնա­մու և հերոսի նոր կերպարներ: Ելակետ ընդունելով Ս. Հանթինգթոնի մոտե­ցում­ները՝ սփյուռքի վերաբերյալ հոդվածի հեղինակը առաջարկում է ազգային ինքնությունն ուսում­նասիրել անցյալ-ներկա-ապագա եռաչափության մեջ: Որպես ցան­ցային գործունեության առան­ձ­նա­հա­տուկ ձև՝  նմանօրի­­նակ մոտեցումը «Սփյուռք-պատ­մա­կան հայրենիք», «Սփյուռք-ընդունող հասարակություն», «Սփյուռք-միջազ­գային (միջկառա­վարա­կան) կազմա­կեր­պու­­թյուն­ներ» տիրույթում հնարավորու­թյուն է տալիս ընդարձակելու ազգային ինքնության արդիա­կա­նաց­ման սոցիալա­կան տարածությունը: Այս ցան­ցայ­նու­թյունը տարածական տարբեր հար­թու­թյուններում ինքնորոշված «Ես»-ին հնարա­վորու­թյուն է տալիս ազ­գա­յին ինքնության ար­դի­ա­կանացմանև ցանցային հաղորդակցության միջոցով ձևավորել գլո­բալ քաղաքացիական օրակարգ, դառնալ գլոբալ քաղաքացիական հա­սա­րակության դերակատար: Առաջարկ­ված մոտեցումը, հեղինակի համոզ­մամբ, ուշագրավ է, քանի որ հնարա­վո­րու­թյուն կտա ԱՄՆ-ի հայ­կա­կան Սփյուռքին ոչ միայն պայքարել պատմական արդարու­թյան վերա­կանգնման համար, այլև հետամուտ լինելով տրավմա­տիկ հիշո­ղու­­թյան վերարժևորմանը և ապագայի աշխարհում հա­յու­թյան արժա­նա­պատիվ կեցության ապահովմանը, հզորանալ և անդա­մագր­վել «Հայկական աշխարհ» նախագծի կերտման տես­լա­կանին: Читать далее

Categories: Uncategorized | 2 комментария

Создайте бесплатный сайт или блог на WordPress.com.