Monthly Archives: Январь 2015

ՆԱՐԵԿՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ


XXI դար թևակոխած մարդ­կութ­յունն ա­կա­նա­տես է իրենց չա­փե­րով ահ­ռե­լի փո­փո­խութ­յուն­նե­րի, ո­րոնք ի­րենց տա­րա­ծա­կան հար­թութ­յուն­նե­րում մար­տահ­րա­վեր­ներ են նե­տել քա­ղա­քա­կան ար­դիա­կա­նաց­ման և զա­գաց­ման գոր­ծըն­թա­ցում գտնվող ժո­ղո­վուրդ­նե­րի ինք­նութ­յա­նը: Տա­րաբ­նույթ քա­ղա­քա­կան ժա­մա­նա­կի և տա­րա­ծութ­յան մեջ ձ­ևա­վոր­ված էթ­նոմ­շա­կու­թա­յին, սո­ցիոմ­շա­կու­թա­յին, դա­վա­նա­բա­նա­կան ար­ժե­քա­յին հա­մա­կար­գի բնա­կա­նոն ար­դիա­կա­նա­ցու­մը հնա­րա­վո­րութ­յուն է տա­լիս ժո­ղո­վուրդ­նե­րին առ­կա մար­տահ­րա­վեր­նե­րին պա­տաս­խա­նել նպա­տա­կա­մետ՝ անց­յալ-ներ­կա-ա­պա­գա ե­ռա­չա­փութ­յան մեջ բա­ցա­հայ­տե­լով ինք­նութ­յան ար­դիա­կա­նաց­ման հիմ­նախն­դիր­նե­րն անվ­տան­գութ­յան ա­պա­հով­ման հա­մա­տեքս­տում: Այս բարդ ու բազ­մա­շերտ գործըն­թաց­նե­րին բնո­րոշ է հա­կա­սա­կա­նութ­յուն, ո­րոն­ցից հատ­կան­շա­կան են . Читать далее

Categories: Քաղաքագիտական հոդված | Оставьте комментарий

Создайте бесплатный сайт или блог на WordPress.com.