Monthly Archives: Ноябрь 2014

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԷԼԻՏԱՅԻ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ


 Ժամանակակից քաղաքական զարգացման գործընթացների մար­տահրավերները ստիպում է ՀՀ քաղաքական ընտրանուն ժողովրդավարացնել իշխա­նու­թյան իրականաց­ման մշակույթը՝ բարձրացնելով կառավարման արդյունավետությունը: Այդ նպատակով իրականացվող շարու­նա­կական բարե­փո­խում­ների տրամաբանությունը պարտադրում է էլիտային հանդես գալ ոչ միայն քաղա­քա­կան իրողություն­ներին համա­հունչ օրենսդրա­կան փոփոխու­թյուն­ներով, այլև ձեռնմուխ լինել նրանց արդյունավետ իրակա­նաց­մանը: Ժամանակի հրամայականն է նկատի ունենալ, որ էլիտաների ըն­դունած որոշումների վրա գերակա ազդեցություն ունեն և՛ նրանց իմաս­տա­­նշա­նային  քաղաքակա­նու­թյան թույլ­ա­տրելի սահ­մանների, և՛ վարչա­­քաղաքա­կան միջավայ­րում գերիշխող՝ մի­ջանձնա­յին հարաբերու­թյունների նորմերի մասին ունեցած պատ­կե­րա­ցում­ները: Լինելով իշխա­նա­­կան հարաբերությունների իրականաց­ման­ մշա­կույ­թի բա­ղադրիչ, դրանք հնա­րա­վո­ր­ու­­թյուն են տալիս քաղա­քա­կան էլի­տա­յին հենց նրանց մի­ջո­ցով կառավար­ման հա­մա­­կար­գի արժեքային հիմք ստեղծել` հանդես գալով իբրև  ժո­ղո­վրդավարական կեր­պա­փո­խում­ների իրական շարժիչ ուժ: Ակնհայտ է, որ ՀՀ ժողովրդավարական բա­րե­փո­խում­­ների այս փուլում հասու­նացել է արմա­տա­կան բեկ­ման անհրա­ժեշտու­թյունը : Ուստի, անհրաժեշտ է  էլիտայի արժե­քա­­յին կող­մ­նո­րո­շիչ­­ներում գրան­ցել այնպիսի արմատական որակական փոփո­խու­թյուն­ներ, որոնք որո­շում են ապագայի ռազմա­վա­րական կառավարման   հեռան­կար­­ները ՀՀ-ում:

Լեոնիդ Ազգալդյանի հիշատակին

 

ՀՀ քաղաքական ընտրանու արժեքային կողմնորոշիչները ժողովրդավարական անցման պայմաններում

Քաղաքական էլիտան բնակչության փոքրաթիվ և ինտե­լե­կտ­ուալ մասն է` պայ­մա­նա­վորված իր մաս­նա­գիտական գործունեու­թյան բնույթով, նա օժտված է առան­ձնա­հատուկ անձնական արժա­նիք­ներով: Ըստ էության, քաղաքական էլիտան իր քաղա­քա­կան և քաղաքա­կրթական հատ­կա­նիշներով ամ­բարում է իշխանության իրա­կանաց­ման մշակութային  արժեք­­ները, նորմերը, կարծրատիպերը, նախա­պա­շար­մուն­ք­­ները և ա­վան­­դույթ­ները: Ուստի, ՀՀ ժողովրդավարացման ներ­կա­յիս փուլի քա­ղա­քական էլի­տա­­յի իշխանության մշակույթին բնորոշ է այնպիսի բազմա­շերտ­ություն, որի արժե­քա­յին առանցքը ենթադրում է իմաստանշա­նային արժեք­նե­րի ու դիրքո­րո­շում­ների ամ­բող­ջու­թյուն: Ակնհայտ է, որ որո­շիչը քաղաքական էլիտայի  դերային պատ­­կերա­ցում­ների համակարգը ամրացնող  կա­ր­ևո­րա­գույն  սկզ­բունք­ներից է Թ. Հոբսի կողմից ձևակեր­պ­­ված  «Լևոթանային բնազդն է», որն իր ներազ­դեցու­թյան ուժով իմա­ստա­վորում է էլիտայի ոչ միայն մասնագիտական գործու­նեու­թյան, այլև` վարքագծի արժեքային կող­մնորոշիչները: Читать далее

Categories: Uncategorized | Оставьте комментарий

Создайте бесплатный сайт или блог на WordPress.com.