Daily Archives: 7 июля, 2014

Քաղաքական իշխանության լեգիտիմությունը` ՀՀ ժողովրդավարական համախմբման գործոն


Ար­դի դա­րաշր­ջա­նում ար­մա­տա­պես փո­խվել են առ­կա մար­տա­հրա­վեր­նե­րին պա­տաս­խա­նե­լու հնա­րա­վո­րութ­յուն­նե­րի մասին ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան անց­ման և հա­մախմբ­ման գոր­ծըն­թա­ցում գտնվող հա­սա­րա­կութ­յուն­նե­րի պատ­կե­րա­ցում­նե­րը: Վեր­ջին­ներն ի­րենց ազ­գա­յին անվ­տան­գութ­յան ա­պա­հով­ման նկա­տա­ռում­նե­րով բախ­վել են սո­ցիա­լա­կան այ­լընտ­րան­քա­յին նոր զար­գա­ցում­նե­րի և­ ա­պա­գա­յի հե­ռան­կար­նե­րի լե­գի­տի­մաց­ման հետ: Այս գոր­ծըն­թաց­նե­րի հիմ­նա­վոր­մամբ անհ­րա­ժեշտ է լե­գի­տի­մութ­յան հիմ­նախն­դի­րը դի­տար­կել որ­պես հո­րի­զո­նա­կան և ­ուղ­ղա­հա­յաց մա­կար­դակ­նե­րում դրսևոր­վող քաղաքական դե­րա­կա­տար­նե­րի հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յուն` հիմն­ված ինչ­պես հա­վա­տի, կամ­քի և ­ա­ջակ­ցութ­յան, այն­պես էլ ազ­գա­յին ո­գու ար­դիա­կա­նաց­ման վրա:

Քա­ղա­քա­կան փո­խա­կեր­պում­նե­րի հա­մա­տեքս­տում հայ հա­սա­րա­կութ­յունն ար­դի մար­տահ­րա­վեր­նե­րին նպատակամետ պա­տաս­խա­նե­լու ակն­կա­լի­քով խնդիր ու­նի նոր գի­տե­լիք­նե­րով հարս­տաց­նել հան­րա­յին և քա­ղա­քա­կան կա­ռա­վար­ման գործըն­թա­ցը` բարձ­րաց­նե­լով իշ­խա­նու­թյան ի­րա­կա­նաց­ման մշա­կույ­թի լե­գի­տի­մութ­յու­նը: Լե­գի­տի­մա­ցու­մը որ­պես գործըն­թաց ըն­դու­նե­լը հայ հա­սա­րա­կութ­յա­նը հնա­րա­վո­րութ­յուն կտա նոր­մա­վո­րել իշ­խա­նա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը և´ սահ­մա­նադ­րա­ի­րա­վա­կան, և´ բա­րո­յա­հո­գե­բա­նա­կան կար­գի մեջ: Քա­ղա­քա­կան ար­դիա­կա­նաց­ման տար­բեր փու­լե­րում (ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ան­ցում, սե­փա­կա­նաշ­նոր­հում, ա­զա­տա­կա­նա­ցում, օ­րենսդ­րա­կան բա­րե­փո­խում­ներ, հա­մախմ­բում) հայ հա­սա­րա­կու­թյու­նում քա­ղա­քա­կան լե­գի­տի­մութ­յան հիմ­նախն­դի­րը քննարկ­ման ա­ռար­կա է դար­ձել ՀՀ, ինչ­պես նախագա­հա­կան, այն­պես էլ խորհր­դա­րա­նա­կան և տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման ընտ­րութ­յուն­նե­րով պայ­մա­նա­վոր­ված: Читать далее

Categories: Քաղաքագիտական հոդված | Метки: , , , , , , , , , , | Оставьте комментарий

Армянский мир в свете новых вызовов геокоммуникационных контуров


Сегодня Республика Армения стоит перед глобальными вызо­вами перманентных и разномасштабных кризисов социально-экономической и информационно-политической трансформаций. Для достойного от­вета на подобные вызовы она установила для себя первичную и скорейшую цель консолидации Армянского универсума под знаменем конструации Армянского мира. При этом признаки консолидации предусматривают динамику не только в морально-идеологической, но и в функционально-прагматической плоскостях, перспективно настроен­ных к новым реалиям обустройства армянского этнополитического мира. Но вместе с динамично развивающейся траекторией «РА-НКР-Диаспора», сегодня наблюдаются новые вызовы геокоммуника­цион­ных контуров глобальных и глолокальных позиций полити­чес­кого курса, отчасти препятствующие симметричному продви­же­нию модернизацион­ных процессов. Это осо­бен­но усиливается на фоне межстрановых и межнациональных конф­ликтов, истори­чески препятствующих естественному процессу всесто­роннего развития. В резуль­тате возникает острая необходимость в пе­реосмыслении и в перезагрузке собственных возможностей решения общенациональных и общегосударственных проблем. Перечнем ука­зан­ных проблем обусловлена цель работы и задачи ее достижения. В частности, в работе рассмотрена и оценена общая картина совре­мен­ного развития траектории «РА-НКР-Диаспора» в контексте региональных и мировых геокоммуни­кационных контуров, выявлены основные причины и детерми­нанты конструации «Армянского мира» как особой этнополити­ческой системы универсиализации армянс­кого социума, а также обуслов­лены критерии достижения универ­сиаль­ности Армянского мира. Читать далее

Categories: Ռուսերեն հոդվածներ, Քաղաքագիտական հոդված | Метки: | Оставьте комментарий

Блог на WordPress.com.